องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

สมาชิกสภา อบต.
 

นายวิโรจน์   แสงลุน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญส่ง   อินนอก
- รอบันทึกข้อมูล -
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประจักษ์ แก้วคุณ
นายฉลาด สุดงาม
นายกงจักร ธรรมกัณหา
นายวิรัตน์ ขำผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 2

นายสุบัน วิเชียร
นายสงัด แก้วลุน
นายสวาสดิ์   วงษ์หนู
นางชลธิชา อุตมะรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 4

นายทองปน   กระมูลละคร
นายอุดม   รัตนสมบัติ
นางร้อย แสงเทพ
- รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 6


ว่าง
- รอบันทึกข้อมูล -
นายเทพดำรง สมบัติราษฏร์
นายสำราญ บุราณศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 8

นายสมชาย มีไธสง
นายนที เสนผาบ
นางจันหอม มาตย์นอก
นางสุคนธ์ คริสท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 10