องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

    

ระบบสาธารณูปโภค

                                1. การโทรคมนาคม

                                                โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน          จำนวน            10          ตู้       

                การไฟฟ้า
                  ระบบประปา

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

                                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

                           ครุภัณฑ์สำนักงาน

                                                1.   เครื่องถ่ายเอกสาร                                                         จำนวน   1   เครื่อง

                                                2.   เครื่องเจาะกระดาษ                                                      จำนวน   9   เครื่อง

                                                3.   เครื่องพิมพ์ดีด                                                                จำนวน    2   เครื่อง             

                                              4.   ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ                                                         จำนวน   17  หลัง

                                                5.  โต๊ะทำงาน พร้อม เก้าอี้                                                 จำนวน          ชุด

                                                6.   แอร็                                                                                  จำนวน     4    เครื่อง                                                                                             ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แยกเป็น

                                                1.  อบต.จัดซื้อเอง                                                                จำนวน   7   เครื่อง

                                                2.  อบต.ได้รับมอบจากกรมการปกครอง (อินเตอร์เน็ตตำบล)  จำนวน  5   เครื่อง

                                ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                                                1.  ตู้เย็น                                                                 จำนวน   1   หลัง

                                                2.  หม้อหุงข้าว                                                     จำนวน   1   หม้อ

                                                3.  กระติกต้มน้ำร้อน                                           จำนวน   1   กระติก

                                                4.  เตาแก๊ส  2 หัว                                                  จำนวน   1   เตา

                                ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

                                                เครื่องพ่นหมอกควัน                                          จำนวน   1   เครื่อง

                                ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

                                                เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ                                 จำนวน   1  เครื่อง

                                ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                                                รถจักรยานยนต์    แบบ 4 จังหวะ                      จำนวน  1   คัน

                                                รถยนต์ กระบะ (สี่ประตู)                                   จำนวน  1   คัน

                                                รถยนต์ กระบะ  (รถกู้ชีพ)                                  จำนวน   1  คัน