องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

สภาพทางสังคม
 

สถาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของบุคลากร        จำนวน    16   คน 

                                มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                      จำนวน      6   คน

                                ปริญญาตรี                                                            จำนวน      9   คน

                                สูงกว่าปริญญาตรี                                                จำนวน      1    คน

สถานศึกษา

  ศาสนสถาน

                   ประชาชนในตำบลดอนดั่ง จะนับถือศาสนาพุธ โดยมีศาสนาสถาน  8  แห่ง คือ

                                    1.วัดทองประสาน บ้านโนนทัน

                                    2.วัดไตรมิตรวิทยาราม  บ้านหินแร่

                                    3.วัดโนนรัง บ้านหนองทุ่ม

                                    4.วัดพัฒนาราม  บ้านหนองวัดป่า

                                    5.วัดมารวิชัย บ้านโนนสว่าง

                                    6.วัดป่าพรมประชานิมิต บ้านดอนดั่ง

                                    7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกโป่งแดง บ้านหนองแวงน้อย

                                    8. วัดเกษตรสุวรรณ  บ้านกระหนวน

 

สาธารณสุข          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง มีสถานีอนามัย  1  แห่ง   ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองวัดป่า    บริการชุมชน  10 หมู่บ้าน   โดยมีบุคลากร ดังนี้

                      1.  นายวิษณุยันต์      ไสยกิจ       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 (หัวหน้าสถานีอนามัย)

                      2.  นางสาวสุทธินี    สุทธิสาร     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

                      3.  นางบุปผา          วัดวาปี               ลูกจ้าง

 

ผู้สูงอายุ     ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  จำนวน 324 คน 

ผู้สูงอายุ     ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพจากนโยบาลของรัฐบาล จำนวน  74  คน 

ผู้พิการทุพพลภาพ       ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น จำนวน  60  คน 

ผู้ป่วยเอดส์                   ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  3 คน

เส้นทางคมนาคม

                การคมนาคมตำบลดอนดั่ง มีถนนสายหลัก 2  สาย คือ  ทางหลวงชนบทสายอ.หนองสองห้อง-

.บ้านไผ่  ทางหลวงจาก  อำเภอหนองสองห้อง  -  อำเภอพล