องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สถาพเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจ

                (1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน                                                   จำนวน         203,700 บาท

                                -  กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด   บ้านกระหนวน ,บ้านหนองแวง

                                -  กลุ่มทอผ้าไหม         บ้านหนองค่าย ,บ้านหินแร่

                                - กลุ่มเจียระไนพลอย   บ้านโนนสว่าง 

                                - กลุ่มเลี้ยงปลาดุก          บ้านโนนทัน

                                - กลุ่มเกษตรปลูกผักและเลี้ยงปลา   บ้านเสรีชล

                       

                 

     จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

                1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 15 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ