องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

สภาพทั่วไป
 

สถาพทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล 

                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งมีเนื้อที่โดยประมาณ   29   ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้น ที่    11,271  ไร่  แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร  9,368  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง  1,903   ไร่

 

เขตปกครอง    

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง   แบ่งการปกครองออกเป็น ทั้งสิ้นจำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

1.       หมู่ที่  1  บ้านดอนดั่ง               ผู้ปกครอง    นายสุทัศน์     ขำผา          กำนันตำบลดอนดั่ง

2.       หมู่ที  2  บ้านกระหนวน          ผู้ปกครอง    นายจำลอง     บุญชัย         ผู้ใหญ่บ้าน

3.       หมู่ที่  3  บ้านหนองทุ่ม            ผู้ปกครอง    นายสนั่น       โคตรเสนา   ผู้ใหญ่บ้าน

4.       หมู่ที  4  บ้านหนองวัดป่า        ผู้ปกครอง    นายสะอาจ      อุตมรัตน์     ผู้ใหญ่บ้าน

5.       หมู่ที่  5  บ้านหนองค่าย           ผู้ปกครอง    นายสมพงษ์   เทพจิตร      ผู้ใหญ่บ้าน

6.       หมู่ที่  6  บ้านโนนสว่าง           ผู้ปกครอง    นายก้องหล้า   อุดม          ผู้ใหญ่บ้าน

7.       หมู่ที่  7  บ้านหินแร่                 ผู้ปกครอง    นายล้วน        เสนผาบ       ผู้ใหญ่บ้าน

8.       หมู่ที่  8  บ้านหนองแวงน้อย    ผู้ปกครอง    นายทองพูล   ยอดแก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน

9.       หมู่ที่  9  บ้านโนนทัน              ผู้ปกครอง    นายอนันต์    สอนนอก      ผู้ใหญ่บ้าน

10.    หมู่ที่  10  บ้านเสรีชล               ผู้ปกครอง    นางปิยะนุช  บุตรธนู         ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

                  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                          -  ทิศเหนือ จดตำบลคึมชาด  มีถนน รพช.  จากบ้านชาดใหญ่ถึงบ้านโนนสะอาด ตำบลดอนดู่ เป็นเส้นแนวเขตตำบล

                    - ทิศตะวันออก จดตำบลดอนดู่  ตำบลหนองไผ่ล้อมมีลำห้วยสาธารณะเป็นเส้นแนวเขตและตำบลติดต่อเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

    -ทิศใต้  จดตำบลหนองสองห้อง มีถนนหลวง  207  เป็นเส้นแนวเขตตำบล

     -ทิศตะวันตก   จดตำบลหนองเม็กมีลำห้วยสาธารณะเป็นเส้นแนวเขต

     ประชากร

                        1.3   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งมีจำนวนประชากร  ทั้งสิ้น  4,637   คน  แยกเป็นชาย   2,350   คน  หญิง   2,287   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  153/ คน   /ตารางกิโลเมตร

                        ประชากรในพื้นที่มีทั้งหมด   4553  คน